استاتوس های غمگین جدید


btow3SBEkQ0LDzdn

اشتباه تو تنها به دام انداختن کبوتر نبود

تو گندم را بی اعتبار کردی

***********************

استاتوس های غمگین جدید

***********************

وقتی نگاهشان رو به توست

تو لبخندشان را میبینی

من تیزیِ دندانشان را

پس نپرس چرا مضطربم ؟

***********************

استاتوس های غمگین جدید

***********************

سخت است گلدان باشی

برای گلی که مصنوعی ست

***********************

استاتوس های غمگین جدید

***********************

نا امیدانه تیغ را رها می کنم

خودکشی برای زنده هاست

***********************

استاتوس های غمگین جدید

***********************

بیش از این انتظار کشیدنم بیهوده است

تو نمی آیی !

این را از عرق شرم پنجره فهمیدم

***********************

استاتوس های غمگین جدید

***********************

نگران تاول دستانت بودم

وقتی به من تبر میزدی

اس ام اس تنهایی

***********************

استاتوس های غمگین جدید

***********************

بعد تو بغض و لبخندم را به هم آمیختم

از تو شعری گفتم و اشک خدا را ریختم

بعد تو طعنه ی ثانیه آزارم میداد،

ساعتم را در وسط شهر به دار آویختم

***********************

استاتوس های غمگین جدید

***********************

چه شاعرانه است فریادشان زیر پاهایمان

برگ هایی که روزی برای آرامش،به سکوتشان پناه میبردیم

اس ام اس عاشقانه

***********************

استاتوس های غمگین جدید

***********************

آسمان برای لحظه ای قرمز شد تا تو توقف کنی

تمام خیابان را بغض بند آورده بود

و دستان منجمدم همچنان تو را فریاد میزدند،

آنرا شال گردنی سفید تو میشنید

حتی کفشهایت برای ماندن زمین را چنگ میزدند،

اما تو بی تفاوت به تمام این حقایق

رفتی

***********************

استاتوس های غمگین جدید

***********************

تمام شهر پر از فیلتر سیگار است

بی وفا چند نفر را …

***********************

استاتوس های غمگین جدید

***********************

به من نگو گلم

من از سرنوشت گلبرگه ای لای دفترت میترسم

***********************

استاتوس های غمگین جدید

***********************

 

فرشته ای که برای نجاتم به زمین آمده بود

رسالتش را به نگاهی دیگر فروخت!

کسی که میخواست مرا مثل خودش آسمانی کند

حالا با کسی دیگر در این نزدیکیها زندگی میکند

من از او دلگیر نیستم

زمین است و هوسهایش

فقط کمی برایش نگرانم

او بالهایش را

و آسمان را فراموش کرده

پاسخ دهید